Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 23. veljače 2022. uputio Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgija) – BV NORDIC INFO/Belgijska Država

(predmet C-128/22)

Jezik postupka: nizozemski

Sud koji je uputio zahtjev

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: NORDIC INFO

Tuženik: Belgijska Država

Prethodna pitanja

Treba li članke 2., 4., 5., 27. i 29. Direktive 2004/381 , kojima se provode članci 20. i 21. UFEU-a, tumačiti na način da im se ne protivi propis države članice (u predmetnom slučaju članci 18. i 22. Ministerieel besluita van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (Ministarska odluka od 30. lipnja 2020. o utvrđivanju hitnih mjera radi suzbijanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom), kako je izmijenjena člankom 3. odnosno 5. Ministarske odluke od 10. srpnja 2020.) kojim se općom mjerom:

-    belgijskim državljanima i članovima njihovih obitelji kao i građanima Unije i članovima njihovih obitelji koji borave na belgijskom državnom području određuje u slučaju neobveznih putovanja načelna zabrana izlaska iz Belgije u zemlje Europske unije i schengenskog prostora koje su u skladu s kôdom u boji izrađenim na temelju epidemioloških podataka označene crvenom bojom;

-    građanima Unije koji nisu belgijski državljani i članovima njihovih obitelji (koji eventualno imaju pravo boravka na belgijskom državnom području) u slučaju neobveznih putovanja ograničava ulazak (na primjer karantenom i testiranjima) u Belgiju iz zemalja Europske unije i schengenskog prostora koje su u skladu s kôdom u boji izrađenim na temelju epidemioloških podataka označene crvenom bojom?

Treba li članke 1., 3. i 22. Zakonika o schengenskim granicama1 tumačiti na način da im se ne protivi propis države članice (u predmetnom slučaju članci 18. i 22. Ministarske odluke od 30. lipnja 2020. o utvrđivanju hitnih mjera radi suzbijanja širenja bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom, kako je izmijenjena člankom 3. odnosno 5. Ministarske odluke od 10. srpnja 2020.) kojim se u slučaju neobveznih putovanja određuju zabrane izlaska iz Belgije u zemlje Europske unije i schengenskog prostora te ulaska u Belgiju iz tih zemalja, koje se mogu ne samo nadzirati i sankcionirati, nego ih po službenoj dužnosti mogu provoditi i ministar, gradonačelnik i načelnik policije?

____________

1 Direktiva 2004/38/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o pravu građana Unije i članova njihovih obitelji slobodno se kretati i boraviti na državnom području država članica, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 1612/68 i stavljaju izvan snage direktiva 64/221/EEZ, 68/360/EEZ, 72/194/EEZ, 73/148/EEZ, 75/34/EEZ, 75/35/EEZ, 90/364/EEZ, 90/365/EEZ i 93/96/EEZ (SL 2004., L 158, str. 77.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 42.)

1 Uredba (EZ) br. 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) (SL 2006., L 105, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 10., str. 61.)