Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgicko) 23. februára 2022 – BV NORDIC INFO/Belgische Staat

(vec C-128/22)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: BV NORDIC INFO

Žalovaný: Belgische Staat

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články 2, 4, 5, 27 a 29 smernice 2004/38/ES1 , ktorými sa vykonávajú články 20 a 21 ZFEÚ, vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu [v prejednávanom prípade článkom 18 a 22 Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (vyhláška ministra z 30. júna 2020, ktorou sa prijímajú naliehavé opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu COVID-19) v znení zmenenom článkom 3, resp. článkom 5 vyhlášky ministra z 10. júla 2020], ktorou sa prostredníctvom všeobecného opatrenia:

–    belgickým štátnym príslušníkom a ich rodinným príslušníkom, ako aj občanom Únie, ktorí sa zdržiavajú na území Belgicka, a ich rodinným príslušníkom ukladá principiálny zákaz vycestovať v prípade iných než úplne nevyhnutných ciest z Belgicka do krajín Európskej únie a schengenského priestoru, ktoré sú podľa farebného označenia vypracovaného na základe epidemiologických údajov označené červenou farbou,

–    občanom Únie, ktorí nie sú belgickými štátnymi príslušníkmi, a ich rodinným príslušníkom (ktorí prípadne majú právo zdržiavať sa na území Belgicka) ukladajú obmedzenia pri vstupe (ako sú karanténa a testy) v prípade iných než úplne nevyhnutných ciest z krajín Európskej únie a schengenského priestoru, ktoré sú podľa farebného označenia vypracovaného na základe epidemiologických údajov označené červenou farbou, do Belgicka?

2.    Majú sa články 1, 3 a 22 Kódexu schengenských hraníc1 vykladať v tom zmysle, že nebránia právnej úprave členského štátu (v prejednávanom prípade článkom 18 a 22 vyhlášky ministra z 30. júna 2020, ktorou sa prijímajú naliehavé opatrenia na obmedzenie šírenia koronavírusu COVID-19, v znení zmenenom článkom 3, resp. článkom 5 vyhlášky ministra z 10. júla 2020), ktorou sa ukladá zákaz vycestovať v prípade iných než úplne nevyhnutných ciest z Belgicka do krajín Európskej únie a schengenského priestoru a zákaz vstupu z týchto krajín do Belgicka, ktoré sa môžu nielen kontrolovať a sankcionovať, ale ktoré minister, starosta a policajný prezident tiež môže uskutočňovať ex offo?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHSText s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 2006, s. 1).