Language of document :

Personalerettens kendelse (Anden Afdeling) af 28. juni 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-44/11) 1

(Personalesag – artikel 34, stk. 1 og 6, i procesreglementet – stævning indgivet pr. fax inden for søgsmålsfristen forlænget med afstandsfristen på ti dage – stævning indgivet pr. post inden for de efterfølgende ti dage– ingen lighed mellem den ene og den anden – sagen for sent anlagt)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale et beløb som erstatning for den skade, som sagsøgeren angiveligt har lidt som følge af den anmodning, som Kommissionens læge sendte til sagsøgerens læge om at få fremlagt visse oplysninger om den behandling, som sagsøgeren gennemgik.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1     EUT C 186 af 25.6.2011, s. 34.