Language of document :

Personalerettens kendelse (enedommer) af 3. maj 2013 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-40/11) 1

(Personalesag – social sikring – tidligere tjenestemand, der er gået på invalidepension – ulykke – manglende dækning – sagsgenstanden bortfaldet – ufornødent at træffe afgørelse)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede, bistået af advokat A. Dal Ferro)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse, der fastsætter de ydelser, som sagsøgeren har ret til som følge af sin vedvarende delvise invaliditet.

Konklusion

1)    Det er ufornødent at træffe afgørelse i sagen F-40/11, Marcuccio mod Kommissionen.

2)    Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Europa-Kommissionen.

____________

1 EUT C 186 af 25.6.2011, s. 34.