Language of document : ECLI:EU:F:2013:104

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(andra avdelningen)

den 28 juni 2013

Mål F‑44/11

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Artikel 34.1 och 34.6 i rättegångsreglerna – Ansökan ingiven per telefaxmeddelande inom överklagandefristen, förlängd med tio dagar med hänsyn till avstånd – Ansökan ingiven per post inom tio dagar därefter – De båda handlingarna är inte likadana – Talan har väckts för sent”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Marcuccio bland annat yrkar att personaldomstolen ska fastställa att Europeiska kommissionens beslut om avslag på begäran av den 6 mars 2010 och beslut om avslag på hans klagomål av den 3 september 2010 utgör en nullitet eller ogiltigförklara dem. Bevilja honom skadestånd för den skada han åsamkats av att en av förtroendeläkarna hos kommissionen sände en skrivelse till hans husläkare den 8 mars 2004. Originalexemplaret av ansökan sändes per post efter det att en handling som angavs vara en kopia av originalexemplaret av ansökan hade sänts per telefax den 13 april 2011.

Avgörande:      Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den i vissa delar inte kan tas upp till sakprövning och i övriga delar är ogrundad. Luigi Marcuccio ska bära sina rättegångskostnader och ersätta kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Administrationens rättsakter – Giltighetspresumtion – Rättsakt som är en nullitet – Begrepp – Avslag på begäran om skadestånd från en tjänsteman som åberopar ett påstått fel av förtroendeläkaren vid en institution på grund av att denne sänt vissa uppgifter till tjänstemannens husläkare och omotiverat avslag – Omfattas inte

(Artikel 288 FEUF)

2.      Domstolsförfarande – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Ansökan ingiven per telefaxmeddelande inom överklagandefristen – Advokatens namnteckning skiljer sig från namnteckningen på originalexemplaret av ansökan som sänts per post – Följd – Den dag då telefaxmeddelandet mottogs har inte beaktats vid bedömningen av om fristen för att väcka talan har iakttagits

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 34.1 och 34.6) (Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.3)

1.      Unionsinstitutionernas rättsakter presumeras i princip vara lagenliga och därmed ha rättsverkan, även om de är behäftade med fel, så länge de inte har ogiltigförklarats eller återkallats. Med undantag från denna princip ska dock rättsakter som är behäftade med fel som är så uppenbart grova att de inte kan tolereras av unionens rättsordning anses sakna all rättsverkan. Följderna av att en rättsakt av en av unionens institutioner förklaras vara en nullitet är så allvarliga att det förutsätts att en sådan förklaring av rättssäkerhetsskäl förbehålls ytterst extrema fall.

Åsidosättande av rätten till privatliv, konfidentiell behandling, yrkesetiska regler för läkare och motiveringsskyldigheten kan inte anses utgöra extrema fall.

En tjänstemans ansökan om att kommissionens underförstådda beslut att avslå hans begäran om skadestånd för skada som orsakats av att en av kommissionens förtroendeläkare har sänt en skrivelse till hans husläkare ska förklaras vara en nullitet ska således avvisas, eftersom båda läkarna är ledamöter i den invaliditetskommitté som ska bedöma den ovannämnde tjänstemannens handlingar, och förtroendeläkarens begäran om upplysningar utgör en del av utredningen av tjänstemannens invaliditetshandlingar. Den förtroendeläkare som har begärt sådana upplysningar i det enda syftet att genomföra den uppgift han ålagts, har handlat inom ramen för tjänsten, inom gränserna för sin befogenhet och har inte brutit mot sin tystnadsplikt. Förtroendeläkaren har därför inte åsidosatt någon yrkesetisk regel för läkare.

Att förtroendeläkaren har upplyst tjänstemannens husläkare om att tjänstemannens administrativa adress har ändrats skadar dessutom inte skyddet för den enskildes privatliv eller rätten till konfidentiell behandling. Den omständigheten nämndes nämligen i beslutet om omplacering av tjänstemannen i tjänstens intresse och meddelades denne samt offentliggjordes åtminstone inom institutionen. Slutligen kan ett avslag på begäran om skadestånd i vart fall inte anses utgöra en nullitet endast på grund av att det inte är motiverat.

(se punkterna 23 och 26–29)

Hänvisning till

Tribunalen: 24 november 2010, Marcuccio mot kommissionen, T‑9/09 P, punkt 37 och där angiven rättspraxis

2.      För att rättegångshandlingar ska inges på rätt sätt i personalmål i unionen föreskrivs i artikel 34 i personaldomstolens rättegångsregler och särskilt i artikel 34.1 och 34.6 – som gör det möjligt att inge handlingar per telefax – att originalexemplaret av en inlaga ska vara undertecknat av partens företrädare innan det sänds med telefax och att denne ska ge in originalexemplaret till personaldomstolens kansli senast tio dagar därefter.

Om det i efterhand visar sig att det originalexemplar av inlagan som rent faktiskt ingetts till kansliet inom tio dagar efter översändandet av kopian av originalet per telefax inte är försedd med samma underskrift som finns på den handling som sändes per telefax, finner personaldomstolen att två olika handlingar har kommit in till dess kansli, även om de har undertecknats av samma person. Det ankommer inte på personaldomstolen att kontrollera huruvida de två texterna stämmer överens ord för ord, men det är uppenbart att om underskriften på den ena handlingen inte är identisk med underskriften på den andra, är den handling som ingetts per telefax inte en kopia av originalexemplaret.

Om överföringen av den text som sänds per telefax inte uppfyller kraven på rättssäkerhet enligt artikel 34 i rättegångsreglerna, kan den dag då dokumentet överfördes per telefax inte beaktas för att avgöra om överklagandefristen har iakttagits.

(se punkterna 36, 37 och 39)