Language of document : ECLI:EU:F:2015:167

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(ensamdomare)

den 18 december 2015

Mål F-45/11

Carlo De Nicola

mot

Europeiska investeringsbanken (EIB)

”Personalmål – EIB:s personal – Bedömning – Bedömningsrapport år 2009 – Rättstridigt beslut från överklagandekommittén – Nekad befordran – Anledning saknas att döma i saken”

Saken:      Talan, som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, enligt vilken Carlo De Nicola har yrkat för det första om ogiltigförklaring av det beslut som Europeiska investeringsbankens (nedan kallad EIB eller banken) överklagandekommitté (nedan kallad överklagandekommittén) fattade den 22 september 2010 att avslå ansökan om ogiltigförklaring och ändring av Carlo De Nicolas bedömningsrapport för år 2009, för det andra av om ogiltigförklaring av nämnda bedömningsrapport, för det tredje om ogiltigförklaring av ”samtliga därmed sammanhängande, efterföljande eller föregående handlingar”, bland annat EIB:s beslut av den 25 mars 2010 att inte befordra Carlo De Nicola och för det fjärde förplikta EIB att ersätta den ekonomiska och ideella skada som Carlo De Nicola anser sig ha lidit.

Avgörande:      Beslutet av Europeiska investeringsbankens överklagandekommitté av den 22 september 2010 ogiltigförklaras. Det saknas anledning att döma med avseende på de yrkanden som avser ogiltigförklaring av bedömningsrapporten för år 2009, beslutet av den 25 mars 2010 om nekad befordran och ”samtliga därmed sammanhängande, efterföljande eller föregående handlingar”. Talan ogillas i övrigt. Europeiska investeringsbanken ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Carlo De Nicolas rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Anställda vid Europeiska investeringsbanken – Betygsättning – Bedömningsrapport – Överklagande till EIB:s överklagandekommitté – Prövningens omfattning

(Europeiska investeringsbankens personalföreskrifter, artikel 22)

2.      Talan väckt av tjänstemän – Anställda vid Europeiska investeringsbanken – Dom om ogiltigförklaring – Verkningar – Skyldighet att vidta genomförandeåtgärder – Dom som innebär att ett beslut från överklagandekommittén beträffande en bedömningsrapport ogiltigförklaras – Skyldighet för EIB att på nytt överlämna till nämnda kommitté det överklagande som den som överklagat internt formulerat

(Artikel 266 FEUF)

1.      Den möjlighet som överklagandekommittén vid Europeiska investeringsbanken har, beträffande bedömning av anställda, att ogiltigförklara vilket påstående som helst i bedömningsformuläret, det vill säga bedömningsrapporten, innebär att kommittén är behörig att ompröva huruvida dessa påståenden är välgrundade innan den anmärker på dem. Räckvidden av den behörigheten går således klart utöver enbart en behörighet att kontrollera rättsenligheten och att ogiltigförklara avgörandet i rättsakt, eftersom den innefattar en möjlighet att ogiltigförklara även skälen till varför avgörandet antogs, oavsett deras betydelse i systematiken hos dessa skäl. Denna fullständiga kontrollbehörighet som överklagandekommittén har framgår även av den behörighet som den uttryckligen tillerkänts att ändra enskilda betyg och det sammanfattningsbetyg som sätts utifrån en bedömning av klagandens samlade prestationer. En ändring av den berördes sammanfattningsbetyg innebär att kommittén i detalj kontrollerar hela meritbedömningen i det överklagade rapporten vad gäller förekomsten av eventuella felbedömningar, av faktiska eller rättsliga omständigheter, och att den i förekommande fall kan ta över som bedömare och göra en ny meritbedömning.

Överklagandekommittén är sammanfattningsvis behörig att göra en fullständig prövning av den bedömningsrapport som den har att ta ställning till, vilket omfattar huruvida bedömningsrapporten är välgrundad i samtliga avseenden, en prövning som inte är begränsad till en prövning av om det gjorts en uppenbart oriktig bedömning.

(se punkterna 49–51)

Hänvisning till

Tribunalen: dom 27 april 2012, De Nicola/EIB, T-37/10 P, EU:T:2012:205, punkt 41, och dom 16 september 2013, De Nicola/EIB, T-618/11 P, EU:T:2013:479

2.      Med beaktande av räckvidden av bestämmelserna om den behörighet som överklagandekommittén vid Europeiska investeringsbanken har, beträffande bedömning av anställda, kan en ogiltigförklaring av ett beslut från nämnda kommitté från unionsdomstolens sida i administrativt hänseende ge den som överklagat till nämnda kommitté en fördel och således innebära att det krävs att EIB på nytt överlämnar det överklagande till kommittén som ovannämnda person som överklagat internt formulerat, så att överklagandekommittén ges möjlighet att göra en fullständig prövning varvid den utnyttjar hela sitt utrymme för skönsmässig bedömning med avseende på den aktuella bedömningsrapporten.

(se punkt 58)

Hänvisning till

Tribunalen: beslut 21 september 2015, De Nicola/EIB, T-848/14 P, EU:T:2015:719, punkt 40