Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sofiyski rayonen sad (Bolgarija) 17. junija 2021 – TBI Bank EAD

(Zadeva C-379/21)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Sofiyski rayonen sad (Bulgarien)

Stranka v postopku v glavni stvari

Vlagateljica predloga: TBI Bank EAD

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 6(1) Direktive 93/13/EGS1 razlagati tako, da mora nacionalno sodišče v postopkih, v katerih dolžnik do izdaje sodne odredbe za takojšnje plačilo ni udeležen, po uradni dolžnosti proučiti nepoštenost pogodbenega pogoja in ga v primeru zgolj suma nepoštenosti ne sme uporabiti?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen: ali mora nacionalno sodišče v celoti zavrniti izdajo sodne odločbe, s katero se odredi takojšnje plačilo, če le del zahtevka temelji na pogodbenem pogoju, ki je verjetno nepošten in ki vpliva na višino terjatve, in sicer tudi v primerih, v katerih v postopkih, v katerih dolžnik do izdaje sodne odredbe za takojšnje plačilo ni udeležen, ni mogoče ugotoviti konkretne višine vseh sestavnih delov terjatev, ki temeljijo na pogojih, pri katerih ni suma nepoštenosti?

3.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, na drugo vprašanje pa nikalen: ali mora nacionalno sodišče zavrniti izdajo sodne odločbe, s katero se odredi plačilo, v delu, ki se nanaša na tisti del zahtevka, ki temelji na nepoštenem pogoju?

4.    Če je odgovor na tretje vprašanje pritrdilen: ali mora nacionalno sodišče – in če je odgovor pritrdilen, pod katerimi pogoji – posledice nepoštenosti pogoja upoštevati po uradni dolžnosti, če razpolaga z informacijami, da je bilo na podlagi njega opravljeno plačilo, med drugim tako, da to plačilo upošteva pri poplačilu drugih, neplačanih pogodbenih obveznosti, kot to določa nacionalno pravo v podobnih primerih?

5.    Če je odgovor na drugo, tretje in četrto vprašanje pritrdilen: ali mora nacionalno sodišče upoštevati navodila sodišča višje stopnje, ki so na podlagi nacionalnega prava zavezujoča za sodišče nižje stopnje, če se z njimi ne upošteva posledic nepoštenosti pogodbenega pogoja v potrošniški pogodbi?

____________

1     Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih [nepoštenih] pogojih v potrošniških pogodbah (UL 1993, L 95, str. 29)