Language of document :

Appel iværksat den 24. juni 2021 af Den Europæiske Centralbank til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 14. april 2021 i sag T-504/19, Crédit lyonnais mod ECB

(Sag C-389/21 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Den Europæiske Centralbank (ECB) (ved C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis og F. Bonnard, som befuldmægtigede)

Den anden part i appelsagen: Crédit lyonnais

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Den appellerede dom ophæves.

Crédit lyonnais betaler sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

ECB har gjort gældende, at den appellerede dom skal ophæves med den begrundelse, at Retten har

–    overskredet grænserne for domstolsprøvelsen ved at sætte sin egen vurdering af de komplekse økonomiske forhold i stedet for ECB’s vurdering heraf i strid med den standard, som på dette område er fastlagt af Unionens retsinstanser

tilsidesat sin begrundelsespligt ved ikke at give ECB mulighed for at forstå, hvordan dens bedømmelse af den dobbelte statsgaranti, der er givet inden for den lovpligtige opsparing, kunne være fejlbehæftet

gengivet de omstændigheder, som under sagen er blevet fremlagt for den, urigtigt, ved at have foretaget en åbenbart urigtig fortolkning af såvel den i første instans anfægtede afgørelse (afgørelse ECB-SSM-2019-FRCAG-39 af 3.5.2019), som af den af ECB anvendte metode, og på baggrund af hvilken den anmodning om undtagelse, som Crédit lyonnais havde indgivet, blev bedømt

tilsidesat artikel 4, stk. 1, nr. 94), i CRR 1 ved til definitionen af risiko for overdreven gearing at tilføje kriterier, der ikke fremgår heraf, og tilsidesat artikel 429, stk. 14, i CRR om udeholdelse af visse eksponeringer fra beregningen af gearingsgraden ved at fratage ECB den skønsbeføjelse, som ECB er tillagt i henhold til denne artikel.

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26.6.2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT 2013, L 176, s. 1), som ændret ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/62 af 10.10.2014 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgraden (EUT 2015, L 11, s. 37).