Language of document :

Valitus, jonka Euroopan keskuspankki on tehnyt 24.6.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (toinen jaosto) asiassa T-504/19, Crédit lyonnais v. EKP, 14.4.2021 antamasta tuomiosta

(asia C-389/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan keskuspankki (edustajat: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis ja F. Bonnard)

Muu osapuoli: Crédit lyonnais

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava.

Crédit lyonnais on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

EKP väittää, että valituksenalainen tuomio on kumottava, koska unionin yleinen tuomioistuin on

‒    ylittänyt tuomioistuinvalvonnan rajat, kun se on korvannut EKP:n suorittaman monitahoisten taloudellisten kysymysten arvioinnin omalla arvioinnillaan unionin tuomioistuinten alalla vahvistaman standardin vastaisesti;

‒    laiminlyönyt perusteluvelvollisuutensa, kun EKP:n ei ole t mahdollista ymmärtää, miten sen arviointi säänneltyjen talletusten puitteissa myönnetystä kaksinkertaisesta valtiontakauksesta voi olla virheellinen;

‒    ottanut vääristyneellä tavalla huomioon sille riita-asian kuluessa esitetyt seikat, kun se on ilmeisen virheelliseesti tulkinnut sekä ensimmäisessä oikeusasteessa riitautettua päätöstä (päätös ECB-SSM-2019-FRCAG-39) että EKP:n soveltamaa metodologiaa, jonka pohjalta Crédit lyonnais’n esittämä poikkeuslupahakemus tutkittiin;

‒    rikkonut asetuksen N:o 575/20131 4 artiklan 1 kohdan 94 kohtaa, kun se on lisännyt ylivelkaantumisriskin määritelmään kriteerejä, joita siinä ei ole, ja rikkonut asetuksen N:o 575/2013 tiettyjen vastuiden jättämistä vähimmäisomavaraisuusasteen laskemisen ulkopuolelle koskevaa 429 artiklan 14 kohtaa riistäen EKP:lta sille tässä artiklassa annetun harkintavallan.

____________

1 Luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta 26.6.2013 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013 (EUVL 2013, L 176, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta vähimmäisomavaraisuusasteen osalta 10.10.2014 annetulla komission delegoidulla asetuksella (EU) 2015/62 (EUVL 2015, L 11, s. 37).