Language of document :

Žalba koju je 24. lipnja 2021. podnijela Europska središnja banka protiv presude Općeg suda (drugo vijeće) od 14. travnja 2021. u predmetu T-504/19, Crédit lyonnais/ESB

(predmet C-389/21 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: Europska središnja banka (zastupnici: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard, agenti)

Druga stranka u postupku: Crédit lyonnais

Zahtjev

ukinuti pobijanu presudu;

naložiti Crédit lyonnaisu snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

ESB tvrdi da pobijanu presudu treba ukinuti uz obrazloženje da je Opći sud:

prekoračio granice sudskog nadzora, time što je ESB-ovu ocjenu složenih gospodarskih elemenata zamijenio svojom vlastitom, čime je povrijedio standard koji je u tom području utvrdio sud Unije;

povrijedio svoju obvezu obrazlaganja, time što ESB-u nije omogućio da razumije u čemu je njegova ocjena dvostrukog državnog jamstva odobrenog u okviru regulirane štednje mogla biti zahvaćena pogreškom;

iskrivio elemente koji su mu bili podneseni tijekom spora, time što je očito pogrešno tumačio odluku koja je osporavana u prvostupanjskom postupku (odluka ECB-SSM-2019-FRCAG-39 od 3. svibnja 2019.) i metodologiju koju je primijenio ESB i u odnosu na koju je bio ispitan zahtjev za izuzeće koji je podnio Crédit lyonnais;

povrijedio članak 4. stavak 1. točku (94) Uredbe br. 575/2013 kako je izmijenjena1 time što je definiciji rizika prekomjerne financijske poluge dodao kriterije koji u njoj nisu navedeni, te povrijedio članak 429. stavak 14. Uredbe br. 575/2013, kako je izmijenjena, koji se odnosi na izuzeće od izračuna omjera financijske poluge određenih izloženosti, time što je lišio ESB diskrecijske ovlasti koju mu dodjeljuje taj članak.

____________

1 Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL 2013., L 176, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 6., svezak 13., str. 3. i ispravak SL 2017., L 20, str. 2.), kako je izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2015/62 оd 10. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu omjera financijske poluge (SL 2015., L 11, str. 37. i ispravci SL 2017., L 60, str. 64. i SL 2016., L 332, str. 31.).