Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska centralna banka vložila 24. junija 2021 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 14. aprila 2021 v zadevi T-504/19, Crédit lyonnais/ECB

(Zadeva C-389/21 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Evropska centralna banka (zastopniki: C. Zilioli, R. Ugena, M. Ioannidis, F. Bonnard, agenti)

Druga stranka v postopku: Crédit lyonnais

Predloga

Razveljavitev izpodbijane sodbe;

naložitev plačila stroškov banki Crédit lyonnais.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

ECB trdi, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti zato, ker naj bi Splošno sodišče:

prekoračilo meje sodnega nadzora, ker je presojo zapletenih ekonomskih dejavnikov ECB nadomestilo s svojo lastno, s čimer je kršilo standard, ki ga je na tem področju izoblikovalo sodišče Unije;

kršilo obveznost obrazložitve, ker ECB na njeni podlagi ni mogla razumeti, zakaj naj bi bila njena presoja dvojnega državnega jamstva, ki je bilo dodeljeno v okviru reguliranih prihrankov, napačna;

izkrivilo elemente, ki so mu bili predstavljeni v okviru postopka, ker je napačno razlagalo tako izpodbijani sklep, ki se je izpodbijal na prvi stopnji (sklep ECB-SSM-2019-FRCAG-39 z dne 3. maja 2019), kot tudi metodologijo, ki jo je uporabila ECB in ob upoštevanju katere se je presojalo o zahtevku za izključitev, ki ga je podala banka Crédit lyonnais;

kršilo člen 4(1), točka 94, Uredbe št. 575/20131 , ker je v opredelitev prevelikega finančnega vzvoda vključila merila, ki v njej niso navedena, in kršilo člen 429(14) Uredbe št. 575/2013 o izključitvi nekaterih izpostavljenosti iz izračuna količnika finančnega vzvoda, s čimer je ECB odvzelo diskrecijsko pravico, ki ji je priznana s tem členom.

____________

1 Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, str. 1), kakor je bila spremenjena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/62 z dne 10. oktobra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s količnikom finančnega vzvoda (UL L 11, str. 37).