Language of document :

Žaloba podaná 16. júna 2007 - Collotte/Komisia

(vec F-58/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pascal Collotte (Overijse, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o nezaradení žalobcu na zoznam úradníkov povýšených z platovej triedy A*11 do platovej triedy A*12 "povýšenie v roku 2006", ako bolo zverejnené v Správnom oznámení č. 55-2006 zo 17. novembra 2006,

zaviazať žalovanú na náhradu škody za spôsobenú majetkovú a nemajetkovú ujmu a narušenie služobného postupu žalobcovi vo výške 25 000 eur, s výhradou zvýšenia alebo zníženia tejto sumy v priebehu konania,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, bývalý dočasný zamestnanec vymenovaný za úradníka platovej triedy A*11 od 16. apríla 2004 následne po úspechu v internom výberovom konaní nebol zvolený za spĺňajúceho podmienky na povýšenie v rámci povyšovania za rok 2006, uvedením, že nepreukázal, schopnosť pracovať v treťom jazyku, v súlade s článkom 45 ods. 2 služobného poriadku úradníkov Európskych spoločenstiev (ďalej len "služobný poriadok") a že sa na neho nemohla vzťahovať výnimka stanovená pre úradníkov ktorí k 1. aprílu 2006 odpracovali dva roky v rámci platovej triedy.

Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza štyri žalobné dôvody, pričom prvý dôvod je založený na porušení článku 45 služobného poriadku a na zjavne nesprávnom posúdení veci administratívou. Žalobca najmä tvrdí, že podľa prechodných ustanovení článku 11 prílohy XIII služobného poriadku, článok 45 ods. 2 nemal byť uplatnený na povýšenie v roku 2006, a to tým skôr, že vykonávacie ustanovenia k tomuto ustanoveniu boli dokončené až v decembri 2006. Vzhľadom k tomu, že žalobca bol informovaný o tom, že sa použije toto ustanovenie aj na jeho prípad, uvádza, že nemal prístup k odbornému vzdelávaniu na včasné získanie schopnosti pracovať v treťom jazyku.

Druhý dôvod je založený na porušení povinnosti starostlivosti, správneho úradného postupu a riadnej správy a tiež je založený aj na zneužití právomoci. Žalobca najmä uvádza, že administratíva nemala právo v poslednej chvíli v jeho prípade uplatniť článok 45 ods. 2 služobného poriadku.

Tretí dôvod je založený na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery a zásady právnej istoty. Oddelenia Komisie dali žalobcovi presné a zhodné záruky, že článok 45 ods. 2 služobného poriadku sa neuplatní v jeho prípade.

Štvrtý dôvod je založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania s členmi personálu, zákazu diskriminácie a proporcionality. Žalobca bol znevýhodnený oproti ostatným dočasným zamestnancom, ktorí na rozdiel od neho boli následne po úspechu v internom výberovom konaní, na základe ktorého dochádza k povyšovaniu, 1. apríla 2004 vymenovaní za úradníkov.

____________