Language of document :

Talan väckt den 16 juni 2007 - Collotte mot kommissionen

(Mål F-58/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pascal Collotte (Overijse, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet, vilket offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 55-2006 av den 17 november 2006, att inte uppta sökandens namn i förteckningen över personer som befordrats från lönegrad A*11 till lönegrad A*12 i 2006 års befordringsomgång och följaktligen beslutet att inte befordra sökanden,

förplikta svaranden att betala ett belopp på 25 000 euro, med förbehåll för höjning eller sänkning under förfarandet gång, i ersättning för ideell och ekonomisk skada och för den skada som åsamkats sökandens karriär, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, tidigare tillfälligt anställd som tillsatts som tjänsteman i lönegrad A*11 från den 16 april 2004 efter att ha godkänts i ett internt uttagningsprov, befanns inte kunna komma i fråga för befordran i 2006 års befordningsomgång, eftersom han inte hade visat sin förmåga att arbeta på ett tredje språk enligt artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade tjänsteföreskrifterna) och inte omfattades av undantaget för tjänstemän som fullgjort en minimiperiod på två år i sin lönegrad den 1 april 2006.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden fyra grunder. Den första avser åsidosättande av artikel 45 i tjänsteföreskrifterna och uppenbart oriktiga bedömning från administrationens sida. Sökanden gör framför allt gällande att artikel 45s.2 i tjänsteföreskrifterna inte borde ha tillämpats vid 2006 års befordningsomgång, med anledning av artikel 11 i bilaga 13 till tjänsteföreskrifterna, i synnerhet som bestämmelserna om tillämpning av denna bestämmelse fastställdes slutligt först i december 2006. Sökanden hävdar att eftersom han först i augusti 2006 informerades om att bestämmelsen i fråga var tillämplig i hans fall, har han inte fått tillgång till den utbildning som varit nödvändig för att i tid skaffa sig förmåga att arbeta på ett tredje språk.

Den andra grunden avser åsidosättande av omsorgsplikten och principerna om god förvaltningssed och sund förvaltning samt förekomst av maktmissbruk. Sökanden gör särskilt gällande att administrationen inte haft rätt att i sista sekund tillämpa artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna på honom.

Den tredje grunden avser åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen. Kommissionen har gett sökanden exakta och samstämmiga försäkringar om att det nya kravet i artikel 45.2 i tjänsteföreskrifterna inte skall tillämpas på honom.

Den fjärde grunden avser åsidosättande av principen om likabehandling av personalen och av icke-diskriminerings- och proportionalitetsprinciperna. Sökanden har missgynnats i förhållande till andra tillfälligt anställda som, efter att ha godkänts i ett internt uttagningsprov som gav tillträde till fast anställning, redan hade tillsatts som tjänstemän den 1 april 2004, till skillnad från sökanden.

____________