Language of document :

Иск, предявен на 30 май 2007 г. - Tiralongo / Комисия

(Дело F-55/07)

Език на производството: италиански

Страни

Ищец: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Италия) (представители: F. Sciaudone, R. Sciaudone и S. Frazzani, avvocati)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се обяви за допустим настоящият иск;

да се нареди на Комисията да предостави информация и да представи документите, свързани с наемането на работа и с последователните подновявания на договор към Европейската служба за борба с измамите (наричана по-нататък "OLAF") на г-жа Х., както и да призове последната да се яви в качеството на свидетел;

да се приемат всички необходимо процесуално-организационни действия и мерки по събиране на доказателства с оглед да се прецени извършеното от Комисията нарушение на принципите за равно третиране и за забрана на дискриминацията;

да се осъди Комисията да изплати сумата от 460 000 EUR, или друга сума, каквато Съдът на публичната служба прецени за справедлива, като обезщетение за причинените на ищеца имуществени вреди;

да се осъди Комисията да изплати сумата от 100 000 EUR, или друга сума, каквато Съдът на публичната служба прецени за справедлива, като обезщетение за причинените на ищеца неимуществени вреди;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, който до 30 април 2005 г. е бил срочно нает служител в OLAF, иска обезщетение за вреди, произтичащи според него от поредица незаконни деяния, които Комисията извършила в рамките на подновяването на неговия договор. Посочените незаконни деяния се отнасяли по-конкретно до: i) нарушение на приложимата правна уредба и на релевантната съдебна практика в областта на публичната служба; ii) нарушение на принципа на оправданите правни очаквания; iii) нарушение на принципите за равно третиране и за забрана на дискриминацията.

____________