Language of document :

Sag anlagt den 30. maj 2007 - Tiralongo mod Kommissionen

(Sag F-55/07)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italien) (ved avvocati F. Sciaudone, R. Sciaudone og S. Frazzani)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Sagen antages til realitetsbehandling.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at fremlægge oplysninger og dokumenter vedrørende indgåelse og de efterfølgende forlængelser af kontrakten mellem Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (herefter "OLAF") og fru X samt at tillade, at sidstnævnte indkaldes som vidne.

Der træffes enhver bestemmelse om foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse eller bevisoptagelse, som er nødvendig for at bedømme den af Kommissionen foretagne tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning på 460 000 EUR eller et sådant beløb, som Retten finder passende, for det økonomiske tab, som sagsøgeren har lidt.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren en erstatning på 100 000 EUR eller et sådant beløb, som Retten finder passende, for det ikke-økonomiske tab, som sagsøgeren har lidt.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der indtil den 30. april 2005 var midlertidigt ansat ved OLAF, har nedlagt påstand om erstatning for det tab, han har lidt som følge af, at Kommissionen i forbindelse med hans kontraktforlængelse har begået en række ulovlige handlinger. Den ulovlige adfærd omfatter navnlig: i) tilsidesættelse af gældende bestemmelser og relevante retspraksis på området for offentlig tjeneste, ii) tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, iii) tilsidesættelse af ligebehandlingsprincippet og princippet om forbud mod forskelsbehandling.

____________