Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 30 maja 2007 r. - Tiralongo przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/07)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Włochy) (przedstawiciele: F. Sciaudone, R. Sciaudone i S. Frazzani, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie dopuszczalności niniejszej skargi;

zobowiązanie Komisji do przedstawienia informacji oraz udostępnienia dokumentów związanych z zatrudnieniem i przedłużaniem umów o pracę zawieranych przez Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) z Panią X, jak również wezwanie Pani X. na świadka;

zastosowanie wszelkich środków organizacji postępowania oraz wydanie instrukcji niezbędnych dla dokonania oceny naruszenia zasad równego traktowania i niedyskryminacji przez Komisję;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 460.000 EUR, względnie innej, którą Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkód poniesionych przez skarżącego;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty 100.000 EUR, względnie innej, którą Sąd uzna za słuszną, tytułem zadośćuczynienia za krzywdy doznane przez skarżącego;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, który do dnia 30 kwietnia 2005 r. był członkiem personelu tymczasowego OLAF, wnosi o naprawienie szkód i zadośćuczynienie krzywdom wynikającym jego zdaniem z serii bezprawnych działań Komisji, które miały miejsce w związku z przedłużeniem jego umowy o pracę. Bezprawne działania Komisji polegały między innymi na: i) naruszeniu przepisów oraz orzecznictwa w dziedzinie służby publicznej, mających zastosowanie w sprawie; ii) naruszenie zasady uzasadnionych oczekiwań; iii) naruszeniu zasad równego traktowania i niedyskryminacji.

____________