Language of document :

Žaloba podaná dne 11. června 2007 - Gerochristos v. Parlament

(Věc F-56/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ioannis Gerochristos (Brusel, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Parlamentu ze dne 26. září 2006 o jmenování žalobce úředníkem ve zkušební lhůtě ve funkční skupině administrátor se zařazením do platové třídy AD 6 stupeň 3;

zrušit následné rozhodnutí Parlamentu o sražení částky 994,95 eur ze základního platu žalobce a vrátit mu tuto částku v nejbližším termínu následujícím po přijetí rozhodnutí o zrušení;

uložit žalovanému úhradu částky 25 000 eur jako náhradu škody z důvodu utrpěné hmotné a nehmotné škody a zásahu do služebního postupu žalobce, s výhradou jejího zvýšení nebo snížení v průběhu řízení;

uložit žalovanému nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úspěšný kandidát otevřeného výběrového řízení EPSO A/18/041, jehož oznámení bylo zveřejněno před vstupem v platnost nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství2, byl v okamžiku svého přijetí jako úředníka v platové třídě AD 6 dočasným zaměstnancem v platové třídě AST 8.

Na podporu své žaloby žalobce uplatňuje, zaprvé, porušení povinnosti odůvodnění stanovené v čl. 25 odst. 2 služebního řádu úředníků Evropských společenství (dále jen "služební řád"), jelikož mu správní orgán nikdy nepodal vysvětlení důvodů jeho zařazení do platové třídy AD 6, jakož i rozhodnutí o sražení částky 994,95 eur z jeho základního platu.

Zadruhé, žalobce jednak uplatňuje porušení čl. 31 služebního řádu, článků 2 a 8 přílohy XIII služebního řádu a ustanovení oznámení o výběrovém řízení, a dále uplatňuje námitku protiprávnosti čl. 13 odst. 1 přílohy XIII služebního řádu.

Zatřetí, žalobce tvrdí, že správní orgán porušil zásady rovného zacházení a nediskriminace zejména tím, že byl znevýhodněn vůči dočasným zaměstnancům a úředníkům, jimž se dostalo výhodnějšího zařazení na základě čl. 5 odst. 2 a 4 přílohy XIII služebního řádu nebo určitých ustanovení přijatých úřadem Parlamentu dne 13. února 2006.

Začtvrté, žalobce uplatňuje porušení zásady právní jistoty a legitimního očekávání zejména tím, že oznámení o výběrovém řízení se týkalo sestavení seznamu kandidátů vhodných na přijetí na místa administrátorů platové třídy A7/A6.

Zapáté, žalobce uplatňuje porušení zásady řádné správy a povinnosti péče.

A konečně, žalobce tvrdí, že sražením výše uvedené částky z jeho základního platu správní orgán porušil článek 85 služebního řádu.

____________

1 - Úř. věst. C 96 A, 21.4.2004, s. 1.

2 - Úř. věst. L 124, 27.4.2004, s. 1 ; Zvl. vyd. 01/02, s. 130.