Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 30 czerwca 2008 r. - Feral przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-59/07)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z zawarciem ugody.

____________

1 - Dz.U. C 199 z 25.8.2007, s. 51.