Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 6 март 2008 г. - Tiralongo/Комисия

(Дело F-55/07) 1

(Публична служба - Бивш срочно нает служител - Жалба - Искане за обезщетение - Неподновяване на срочен договор - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Италия) (представители: адв. F. Sciaudone, адв. R. Sciaudone и адв. S. Frazzani, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет

Да се осъди Комисията на Европейските общности да поправи имуществените и неимуществените вреди, които жалбоподателят твърди, че е претърпял в резултат на незаконосъобразното поведение, което Европейската служба за борба с измамите е имала по-конкретно при подновяването на неговия договор на срочно нает служител.

Диспозитив

1)    Жалбата се отхвърля като явно недопустима.

2)    Всяка от страните понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 183, 4. 8. 2007 г., стр. 43.