Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 6. března 2008 - Tiralongo v. Komise

(Věc F-55/07)1

(Veřejná služba - Bývalý dočasný zaměstnanec - Žaloba - Žaloba na náhradu škody - Neprodloužení smlouvy na dobu určitou - Zjevná nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Itálie) (zástupci: F. Sciaudone, R. Sciaudone a S. Frazzani, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět věci

Uložení povinnosti Komisi Evropských společenství nahradit majetkovou a nemajetkovou újmu, která údajně vznikla žalobci z důvodu protiprávních jednání, kterých se měl dopustit Evropský úřad pro boj proti podvodům zejména v rámci prodloužení jeho smlouvy jako dočasného zaměstnance.

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 183, 4.8.2007, s. 43.