Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 6. märtsi 2008. aasta määrus -Tiralongo versus komisjon

(Kohtuasi F-55/07)1

(Avalik teenistus - Endine ajutine teenistuja - Hagi - Kahju hüvitamise hagi - Tähtajalise lepingu uuendamata jätmine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Itaalia) (esindajad: advokaadid F. ja R. Sciaudone ja S. Frazzani)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Kohtuasja ese

Hagejale Euroopa Pettustevastase Ameti õigusvastaste toimingutega, eelkõige hageja ajutise teenistuja lepingu pikendamisega väidetavalt tekitatud varalise ja moraalse kahju eest hüvitise väljamõistmine Euroopa Ühenduste Komisjonilt.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 183, 4.8.2007, lk 43.