Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 6 marca 2008°r. - Tiralongo przeciwko Komisji

(Sprawa F-55/07)1

(Służba publiczna - Były członek personelu tymczasowego - Skarga - Skarga o odszkodowanie - Nieprzedłużenie umowy na czas określony - Oczywista niedopuszczalność)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Tiralongo (Ladispoli, Włochy) (przedstawiciele: F. i R. Sciaudone i S. Frazzani, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot sprawy

Zobowiązanie Komisji Wspólnot Europejskich do naprawienia szkód oraz krzywd poniesionych przez skarżącego spowodowanych przez bezprawne działania Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych dotyczące w szczególności przedłużenia ze skarżącym umowy o pracę w charakterze członka personelu tymczasowego

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje oddalona jako oczywiście niedopuszczalna

Każda ze stron poniesie swoje własne koszty

____________

1 - Dz.U. C 183 z 04.08.2007, str. 43