Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 11. decembra 2008 - Collotte/Komisia

(vec F-58/07)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2006 - Schopnosť pracovať v treťom jazyku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Pascal Collotte (Abstraat, Belgicko) (v zastúpení: É. Boigelot, neskôr É. Boigelot a L. Defalque, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, neskôr C. Berardis-Kayser a L. Lozano Palacios, splnomocnení zástupcovia)

Vedľajší účastník: Rada Európskej únie (v zastúpení: I. Šulce a M. Simm, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutia o nepovýšení žalobkyne v rámci povyšovania za rok 2006 do platovej triedy A*12, pretože nepreukázala svoju schopnosť pracovať v treťom jazyku - Návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

1.    Rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev nezapísať meno pani Collotte do zoznamu úradníkov povýšených do platovej triedy A*12 v rámci povyšovania za rok 2006 sa zrušuje.

2.    Zvyšná časť žalobných návrhov sa zamieta.

3.    Komisia Európskych spoločenstiev znáša svoje vlastné tvory konania, ako aj trovy konania žalobkyne.

4.    Rada Európskej únie znáša svoje vlastné tvory konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 199, 25.8.2007, s. 50.