Language of document :

Žaloba podaná 10. septembra 2009 - Gowitzke/Europol

(vec F-74/09)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobca: Werner Siegfried Gowitzke (Haag, Holandsko) (v zastúpení: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Europol

Predmet a opis sporu

Návrh na zrušenie rozhodnutia Europolu z 5. júna 2009, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o zmenu jeho zaradenia do platovej triedy 5 a platového stupňa 1

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Europolu, ktorým bola zamietnutá žiadosť žalobcu o zmenu jeho zaradenia do platovej triedy 5 a platového stupňa 1,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

____________