Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 14. septembrī - Cusack-Gard'ner/Komisija

(lieta F-76/09)

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Carolyn Cusack-Gard'ner, Wavre (Beļģija) (pārstāvis - Dr John Temple Lang, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt 2009. gada 22. jūnija lēmumu, ar kuru noraida prasītājas lūgumu pilnībā atlīdzināt medicīniskos izdevumus par viņas slimības ārstēšanu

Prasītājas prasījumi:

atcelt 2009. gada 22. jūnija lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas lūgums;

atzīt, ka Komisijas 2007. gada 2. jūlija lēmuma, ar kuru paredz vispārējus īstenošanas noteikumus medicīnas izdevumu atmaksai, II sadaļas 3. nodaļa nav piemērojama saskaņā ar EKL 241. pantu;

tiktāl, ciktāl tajā ir paredzēts, ka uzturēšanās un ēdināšanas vai slimnieka apkopšanas dzīvesvietā izmaksas nav atlīdzināmas, un

tiktāl, ciktāl tajā ir noteikta maksimālā atlīdzināmo slimnieka apkopšanas dzīvesvietā izmaksu summa;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________