Language of document : ECLI:EU:F:2012:136

EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOLS DOM

(första avdelningen)

den 25 september 2012

Mål F‑51/10

Moises Bermejo Garde

mot

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

”Personalmål – Tjänstemän – Rekrytering – Meddelande om lediga tjänster – Rättsakt som går någon emot – Berättigat intresse av att få saken prövad – Språkkrav – Behörig myndighet för antagande av meddelanden om lediga tjänster – EESK:s presidium”

Saken: Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Moises Bermejo Garde yrkar ogiltigförklaring av ett meddelande om lediga tjänster som EESK offentliggjort.

Avgörande: Meddelandet om lediga tjänster ogiltigförklaras. Talan ogillas i övrigt. EESK ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta sökandens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Meddelande om lediga tjänster – Villkor som utesluter tjänstemän som har rätt till förflyttning eller befordran – Upptagande till sakprövning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 29, 90 och 91)

2.      Talan om ogiltigförklaring – Berättigat intresse av att få saken prövad – Talan som syftar till att förhindra upprepning i framtiden av en oriktighet avseende en rättsakt från en unionsinstitution – Upptagande till sakprövning

(Artikel 263 FEUF)

3.      Tjänstemän – Meddelande om lediga tjänster – Antagande av ett nytt meddelande om lediga tjänster, vilket innehåller betydande skillnader jämfört med det första meddelandet om lediga tjänster – Behörig myndighet

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 29)

1.      När en tjänsteman, genom förflyttning eller befordran, kan tillsättas på en tjänst som omfattas av ett meddelande om lediga tjänster utgör nämnda meddelande en rättsakt som går tjänstemannen emot om de villkor som fastställs däri innebär att vederbörandes ansökan utesluts.

(se punkt 36)

Hänvisning till

Domstolen: 19 juni 1975, Küster mot parlamentet, 79/74, punkt 6; 11 maj 1978, De Roubaix mot kommissionen, 25/77, punkt 8

Personaldomstolen: 18 maj 2006, Corvoisier m.fl. mot ECB, F‑13/05, punkt 42; 9 juli 2009, Torijano Montero mot rådet, F‑91/07, punkt 27

2.      En sökande kan ha ett berättigat intresse av att en rättsakt som har antagits av en unionsinstitution ogiltigförklaras, för att undvika att dess påstådda rättsstridighet upprepas i framtiden.

(se punkt 50)

Hänvisning till

Domstolen: 7 juni 2007, Wunenburger mot kommissionen, C‑362/05 P, punkt 50 och följande punkter

3.      Enligt artikel 72.1 andra strecksatsen i Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) interna arbetsordning ska de befogenheter som enligt tjänsteföreskrifterna tillkommer tillsättningsmyndigheten utövas – när det gäller tjänstemän i lönegraderna AD 16, AD 15 och AD 14 – av EESK:s presidium avseende tillämpningen av bland annat artikel 29 i tjänsteföreskrifterna.

Ett nytt meddelande om lediga tjänster i syfte att enligt förfarandet i artikel 29.1 och 29.2 i tjänsteföreskrifterna, tillsätta tjänsten som direktör vid EESK:s direktorat för allmänna frågor i lönegrad AD 14, vilket innehåller betydande skillnader jämfört med det första meddelandet om lediga tjänster när det gäller de kvalifikationer som krävs, måste föregås av ett nytt beslut från presidiet, med tillämpning av artikel 72 i den interna arbetsordningen.

Genom att underteckna ett sådant nytt meddelande om lediga tjänster, utan att EESK:s presidium fattat ett nytt beslut därom, har ordföranden för EESK överskridit sina befogenheter, vilket innebär att det nya meddelandet om lediga tjänster ska ogiltigförklaras.

(se punkterna 60, 61, 65 och 68–71)