Language of document :

Žaloba podaná 1. júla 2010 - Bermejo Garde/EHSV

(vec F-51/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Moises Bermejo Garde (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Európsky hospodársky a sociálny výbor

Predmet a opis sporu

Na jednej strane, zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste EHSV č. 43/09 na obsadenie postu riaditeľa Riaditeľstva pre všeobecné záležitosti, ako aj všetkých rozhodnutí prijatých na základe tohto oznámenia o voľnom pracovnom mieste. Na druhej strane, uloženie žalovanému povinnosti zaplatiť žalobcovi sumu z titulu náhrady škody

Návrhy žalobcu

zrušiť oznámenie o voľnom pracovnom mieste na obsadenie postu riaditeľa Riaditeľstva pre všeobecné záležitosti,

zrušiť všetky rozhodnutia prijaté na základe oznámenia o voľnom pracovnom mieste EHSV č. 43/09,

zaviazať žalovaného na zaplatenie sumy 1 000 eur z titulu náhrady škody,

zaviazať Európsky hospodársky a sociálny výbor na náhradu trov konania.

____________