Language of document :

Žaloba podaná 1. júla 2010 - De Roos-Le Large/Komisia

(vec F-50/10)

Jazyk konania: holandčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Simone Thérèse De Roos-Le Large ('s Hertogenbosch, Holandsko) (v zastúpení: E. Lutjens a M. H. van Loon, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým bolo žalobkyni nariadené vrátenie preplatku na pozostalostnom dôchodku po zosnulej matke

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie z 12. mája 2010 na základe článku 264 ZFEÚ,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________