Language of document :

Жалба, подадена на 24 юни 2010 г. - De Nicola/ЕИБ

(Дело F-49/10)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Carlo De Nicola (Strassen, Люксембург) (представител: L. Isola, avvocato)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, съобщено на жалбоподателя на 11 май 2010 г., в частта, в която възпрепятства опита за уреждане на спора по взаимно съгласие като отхвърля мълчаливо искането за възстановяване на медицински разходи, свързани с лазерна терапия, и осъждане на ответника да заплати на жалбоподателя сумата от 3 000 EUR, заедно с лихвите и вредите от ревалоризацията на паричната единица на признатите суми.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, съобщено с електронно писмо от 11 май 2010 г.,

да се осъди ЕИБ да възстанови на жалбоподателя сумата от 3 000 EUR, платена за осъществена през 2007 г. лазерна терапия, освен поправянето на вредите от обезценяването на паричната единица и лихвите върху признатите суми,

да се осъди ЕИБ да заплати съдебните разноски.

____________