Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 14 grudnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-149/12)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat G. Cipresa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności comiesięcznego zwrotu kwoty 500 EUR w drodze potrąceń z renty inwalidzkiej skarżącego dokonywanych od kwietnia do czerwca 2012 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji, zawartej w informacji o rencie skarżącego za kwiecień 2012 r., o zmniejszeniu o 500 EUR renty inwalidzkiej, do której był uprawniony za miesiąc bezpośrednio poprzedzający;

stwierdzenie nieważności decyzji, zawartej w informacji o rencie skarżącego za maj 2012 r., o zmniejszeniu o 500 EUR renty inwalidzkiej, do której był uprawniony za miesiąc bezpośrednio poprzedzający;

stwierdzenie nieważności decyzji, zawartej w informacji o rencie skarżącego za czerwiec 2012 r., o zmniejszeniu o 500 EUR renty inwalidzkiej, do której był uprawniony za miesiąc bezpośrednio poprzedzający;w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu zażaleń na wyżej przedstawione decyzje;zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego następujących kwot: 500 EUR wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 1 maja 2012 r. do dnia rzeczywistej zapłaty; 500 EUR wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia rzeczywistej zapłaty; 500 EUR wraz z odsetkami w wysokości 10% rocznie z kapitalizacją roczną od dnia 1 lipca 2012 r. do dnia rzeczywistej zapłaty;obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.