Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 18. september 2014 – Marcuccio mod Kommissionen

(Sag F-149/12) 1

(Personalesag – invaliditet – invaliditetsydelse – indeholdelse i invaliditetsydelsen)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: Luigi Marcuccio (Tricase, Italien) (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved C. Berardis-Kayser og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af inddrivelsen af et beløb på 500 EUR pr. måned ved at foretage indeholdelse af dette beløb i sagsøgerens invaliditetsydelse i perioden fra april til juni 2012.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes, da søgsmålet delvis ikke kan antages til realitetsbehandling, delvis er ugrundet.

Luigi Marcuccio bærer sine egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

____________

1     EUT C 108 af 13.4.2013, s. 38.