Language of document :

20. septembril 2021 esitatud hagi – Kubara versus EUIPO (good calories)

(kohtuasi T-602/21)

Kohtumenetluse keel: poola

Pooled

Hageja: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Poola) (esindaja: advokaat A. Suskiewicz)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk good calories – registreerimistaotlus nr 18 193 512

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 14. juuli 2021. aasta otsus asjas R 2167/2020-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.

Väited

    Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punktide b ja c rikkumine;

    õiguspärase ootuse kaitse põhimõtte ja õiguskindluse põhimõtete rikkumine seoses EUIPO poolt tähiste Fit calories ja GREEN CALORIES ühenduse kaubamärkidena registreerimisega;

    EUIPO esimese apellatsioonikoja poolt nende kaupade ja teenuste loetelu, mille osas keelduti vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisest, täielikult analüüsimata jätmine.

____________