Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 22. júna 2022 – Kubara/EUIPO (good calories)

(vec T-602/21)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie good calories – Absolútne dôvody zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) 2017/1001 – Právna istota – Legitímna dôvera“)

Jazyk konania: poľština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Poľsko) (v zastúpení: A. Suskiewicz, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: D. Walicka, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žalobkyňa sa žalobou podľa článku 263 ZFEÚ domáha zrušenia rozhodnutia prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) zo 14. júla 2021 (vec R 2167/2020 1)

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Kubara sp. z o.o. je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 462, 15.11.2021.