Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Španielsko) 11. februára 2021 – Gerencia Regional de Salud de Castilla y León/Delia

(vec C-86/21)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Gerencia Regional de Salud de Castilla y León

Odporkyňa v odvolacom konaní: Delia

Prejudiciálne otázky

1.    Bránia článok 45 ZFEÚ a článok 7 nariadenia č. [492]/20111 vnútroštátnemu ustanoveniu, akým je článok 6 ods. 2 písm. c) dekrétu č. 43/2009 z 2. júla 2009, ktorý neumožňuje uznať doby odpracované v určitej profesijnej kategórii vo verejnej zdravotníckej inštitúcii iného členského štátu Európskej únie?

2.    V prípade, ak by odpoveď na prvú otázku bola kladná, možno podmieniť uznanie doby odpracovanej v rámci verejného zdravotníckeho systému určitého členského štátu predchádzajúcim odsúhlasením určitých všeobecných kritérií schvaľovania systémov kariérneho postupu pracovníkov v zdravotníckych inštitúciách členských štátov Európskej únie?

____________

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (Ú. v. EÚ L 141, 2011, s. 1).