Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Rumunsko) 5. novembra 2020 – SC Cridar Cons SRL/Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(vec C-582/20)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: SC Cridar Cons SRL

Odporcovia: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty1 a článok 47 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bránia takej vnútroštátnej právnej úprave, ktorá umožňuje daňovým orgánom po tom, ako vydali platobný výmer, ktorým sa odmieta priznať právo na odpočítanie DPH zaplatenej na vstupe, prerušiť preskúmanie správnej sťažnosti až do výsledku trestného konania, ktorý by mohol poskytnúť ďalšie objektívne skutočnosti týkajúce sa účasti zdaniteľnej osoby na daňovom podvode?

2.    Je odpoveď Súdneho dvora Európskej únie na predchádzajúcu otázku iná, ak má zdaniteľná osoba v priebehu prerušenia preskúmania správnej sťažnosti možnosť využiť predbežné opatrenia, ktoré pozastavujú účinky odmietnutia práva na odpočítanie DPH?

____________

1 Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1.