Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid (Španělsko) dne 5. listopadu 2020 – BFF Finance Iberia S.A.U. v. Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

(Věc C-585/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Valladolid

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: BFF Finance Iberia S.A.U.

Žalovaná: Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León

Předběžné otázky

S ohledem na ustanovení čl. 4 odst. 1, článku 6 a čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích.1

Musí být článek 6 směrnice vykládán v tom smyslu, že částka 40 eur přísluší v každém případě za každou fakturu za předpokladu, že věřitel jednotlivě specifikoval faktury ve svých stížnostech ve správním řízení a ve správním řízení soudním, nebo že tato částka 40 eur přísluší za fakturu v jakémkoli případě, i když byly podány společné a obecné stížnosti?

Jak je třeba vykládat čl. 198 odst. 4 zákona č. 9/2017, který stanoví platební lhůtu 60 dnů ve všech případech a u všech smluv, přičemž stanoví počáteční lhůtu 30 dnů na schválení a dalších 30 dnů na zaplacení, pokud [bod] 23 [odůvodnění] směrnice stanoví:

„Dlouhé lhůty splatnosti a opožděné platby ze strany orgánů veřejné moci za zboží a služby znamenají pro podniky neopodstatněné náklady. Proto je vhodné zavést zvláštní pravidla týkající se obchodních transakcí pro dodávku zboží nebo poskytnutí služeb podniky orgánům veřejné moci, týkající se zejména lhůt splatnosti, které zpravidla nesmí překročit 30 kalendářních dnů, pokud nejsou výslovně dohodnuty jiné podmínky a za předpokladu, že to je objektivně odůvodněno zvláštní povahou nebo rysy smlouvy, a v žádném případě nesmí překročit 60 kalendářních dnů.“

Jak je třeba vykládat článek 2 směrnice? Lze směrnici vykládat v tom smyslu, že umožňuje, aby byla v základu pro výpočet úroků z prodlení, které tato směrnice přiznává, zahrnuta DPH, jež je splatná na základě uskutečněného plnění a jejíž výše je uvedena na samotné faktuře? Nebo je nezbytné odlišit a určit, v jakém okamžiku dodavatel odvede daň daňovému orgánu?“

____________

1 Úř. věst. 2011, L 48, s. 1