Language of document :

Beroep ingesteld op 3 februari 2021 – Europese Commissie / Griekenland

(Zaak C-70/21)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. Kostantinidis, M. Noll-Ehlers, gemachtigden)

Verwerende partij: Helleense Republiek

Conclusies

Verzoekster verzoekt het Hof:

A) vast te stellen dat de Helleense Republiek:

door stelselmatig en voortdurend de grenswaarden voor de concentraties van PM10 te overschrijden, wat de sinds 2005 geldende daggrenswaarde in zone EL0004 van Thessaloniki betreft, de krachtens artikel 13 van richtlijn 2008/50/EG1 juncto bijlage XI bij die richtlijn op haar rustende verplichting niet is nagekomen;

door niet uiterlijk op 11 juni 2010 de maatregelen vast te stellen die noodzakelijk zijn om de naleving van de PM10-grenswaarden in de zone/agglomeratie EL0004 van Thessaloniki te verzekeren, de verplichtingen niet is nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 23, lid 1, van richtlijn 2008/50 (juncto bijlage XV, punt A, bij deze richtlijn), in het bijzonder de in artikel 23, lid 1, tweede alinea, van deze richtlijn neergelegde verplichting om passende maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk is.

B) de Helleense Republiek te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Met haar eerste middel wijst de Commissie erop dat richtlijn 2008/50 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa de lidstaten verplicht de blootstelling van de bevolking aan zwevende deeltjes (PM10) te beperken. De Commissie is op basis van de door de Helleense Republiek ingediende jaarlijkse verslagen over de luchtkwaliteit van mening dat zij sinds 2005, het jaar waarin de naleving van de dag- en jaargrenswaarden voor PM10 in de agglomeratie EL0004 van Thessaloniki verplicht werd (aanvankelijk op grond van artikel 5, lid 1, van richtlijn 1999/30/EEG, vervolgens op grond van artikel 13 van richtlijn 2008/50), bij voortduring heeft verzuimd om de naleving van de dag- en jaargrenswaarden voor PM10 te verzekeren.

Met het tweede middel merkt de Commissie op dat artikel 23, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2008/50 de lidstaten bij overschrijding van de grenswaarden de duidelijke en onmiddellijke verplichting oplegt om luchtkwaliteitsplannen op te stellen die passende maatregelen bevatten om ervoor te zorgen dat de periode van overschrijding zo kort mogelijk is. De Commissie betoogt dat de Helleense Republiek in strijd met artikel 23, lid 1, van richtlijn 2008/50 geen passend luchtkwaliteitsplan voor de agglomeratie EL0004 van Thessaloniki heeft opgesteld.

____________

1     Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (PB 2008, L 152, blz. 1).