Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – ZZ / OHIM

(Sprawa F-48/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci T. Bontinck i A. Guillerme)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za rok 2013 oraz przyjętego na jego podstawie planu naprawczego oraz żądanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego za rok 2013;stwierdzenie nieważności planu naprawczego przyjętego na podstawie sprawozdania z oceny;zasądzenie od OHIM na rzecz strony skarżącej kwoty 10 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, z zastrzeżeniem późniejszego podwyższenia bądź obniżenia tej kwoty w toku postępowania;obciążenie OHIM kosztami postępowania.