Language of document :

Sag anlagt den 24. marts 2015 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-47/15)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat É. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand af annullation af afgørelsen om ikke at imødekomme ansøgningen om tildeling, med tilbagevirkende kraft, af børnetilskud for børn, over for hvem der består forsørgerpligt, til sagsøgerens ægtefælles to børn, som bor hos ham hver anden uge, fra datoen for deres bryllup, samt påstand om udbetaling af en godtgørelse

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen af 9. december 2014, som blev meddelt den 16. december 2014, men kun for så vidt som ansættelsesmyndigheden, efter at have taget klagen til følge på dette punkt og med rette at have besluttet at annullere afgørelsen af 19. juni 2014 og følgelig at tildele ham børnepenge og afledte ydelser, ikke desto mindre beslutter ikke at tildele de pågældende ydelser med tilbagevirkende kraft fra datoen fra hans bryllup og kun at tildele ham denne ret til børnepenge og afledte ydelser fra den 1. marts 2014, dvs. fra den første dag i den måned, hvori sagsøgeren indgav sin ansøgning om fornyet prøvelse.

Under alle omstændigheder tilpligtes sagsøgte, som erstatning og inden for rammerne af Personalerettens fulde prøvelsesret, at betale et beløb på 33 375,99 EUR, med forbehold for en forhøjelse af beløbet under sagen, i erstatning for det lidte tab, der er forvoldt ved sagsøgtes fejl, med tillæg af morarenter med den lovbestemte årlige rentesats, som anvendt i Belgien i de pågældende år, fra den 1. september 2011 indtil fuldstændig betaling sker.

Under alle omstændigheder tilpligtes sagsøgte at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med artikel 87, stk. 1, i Personalerettens procesreglement.