Language of document :

Kanne 24.3.2015 – ZZ v. komissio

(Asia F-47/15)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja È. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin hakemus lapsesta maksettavan lisän myöntämisestä takautuvasti avioliiton solmimisesta alkaen kantajan puolison huollettavana olevan kahden sellaisen lapsen osalta, jotka asuvat hänen kodissaan joka toisen viikon, ja vahingonkorvauksen maksaminen

Vaatimukset

9.12.2014 tehdyn ja 16.12.2014 tiedoksi annetun nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, mutta ainoastaan siltä osin kuin nimittävä viranomainen päätti – sen jälkeen kun se oli osittain hyväksynyt kantajan tältä osin tekemän valituksen ja päättänyt perustellusti kumota 19.6.2014 tehdyn päätöksen ja myöntää kantajalle täten huollettavana olevista lapsista maksettavan lisän ja tästä johtuvat etuudet – olla kuitenkaan myöntämättä kantajalle huollettavana olevasta lapsesta maksettavaa lisää takautuvasti avioliiton solmimisesta alkaen vaan myöntää oikeuden kyseiseen lisään ja siitä johtuviin etuuksiin vasta 1.3.2014 alkaen eli sen kuukauden ensimmäisestä päivästä alkaen, jona kantaja oli tehnyt uudelleen tarkastelua koskevan hakemuksen

joka tapauksessa vastaajan velvoittaminen maksamaan tuomioistuimen täyden harkintavallan puitteissa määrättävänä korvauksena 33 375,99 euroa, jonka osalta varataan mahdollisuus määrän korottamiseen oikeudenkäynnin aikana, korvauksena vastaajan tekemän virheen johdosta aiheutuneesta vahingosta kyseisinä vuosina Belgiassa sovellettavine laillisine viivästyskoroineen, jotka lasketaan 1.9.2011 alkaen siihen päivään asti, jona kyseinen määrä on suoritettu kokonaisuudessaan

joka tapauksessa vastaajan velvoittaminen korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 1 kohdan mukaisesti.