Language of document :

Talan väckt den 24 mars 2015 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-47/15)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: É. Boigelot, avocat)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå begäran om retroaktiv utbetalning av barntillägg till förmån för de två barnen till sökandens partner, vilka bor hos sökanden varannan vecka, från och med dagen för deras giftemål samt utbetalning av skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 9 december 2014, vilket delgavs den 16 december 2014, men bara i de delar tillsättningsmyndigheten, sedan den fastställt sökandens anspråk på den punkten och med rätta beslutat att ogiltigförklara beslutet av den 19 juni 2014 och i konsekvens därmed bevilja sökanden barntillägg och därtill förknippade rättigheter, trots detta beslutar att inte bevilja bidragen i fråga retroaktivt från och med dagen för sökandens giftemål, genom att bevilja barntillägget och därtill förknippade rättigheter först från och med den 1 mars 2014, eller den första dagen i den månad under vilken sökanden ingav sin ansökan om omprövning,

under alla omständigheter förplikta svaranden att, i skadestånd och inom ramen för personaldomstolens fulla prövningsrätt, utge ett belopp på 33 375,99 euro, med förbehåll för eventuella höjningar under förfarandets gång, som ersättning för de skador sökanden lidit till följd av det fel svaranden begått, jämte i Belgien gällande laglig dröjsmålsränta för de aktuella åren, från den 1 september 2011 och fram till betalningsdagen, och

under alla förhållanden förplikta svaranden att ersätta samtliga rättegångskostnader enligt artikel 87.1 i personaldomstolens rättegångsregler.