Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2015 r. – ZZ / Komisja

(Sprawa F-49/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. Pappas)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nałożeniu na skarżącego kary dyscyplinarnej przeniesienia do grupy zaszeregowania AST5, mimo że był on powołany do grupy zaszeregowania AD5, za składanie nieprawdziwych oświadczeń w celu skorzystania z dodatku na ponowne zagospodarowanie i otrzymania wypłaty kosztów przeprowadzki.Żądania strony skarżącejStwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.obciążenie Komisji kosztami postępowania.