Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 marca 2015 r. – ZZ / Europol

(Sprawa F-45/15)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat J.J. Ghosez)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji strony pozwanej w sprawie nieustosunkowania się do wniosku strony skarżącej o zawarcie z nią umowy o pracę na czas nieokreślony.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji odmownej strony pozwanej z dnia 31 maja 2014 r. w przedmiocie zawarcia ze skarżącym umowy o pracę na czas nieokreślony oraz decyzji oddalającej jego zażalenie z dnia 22 grudnia 2014 r.;

w konsekwencji, tytułem żądania głównego, nakazanie zaoferowania skarżącemu przez Europol umowy na czas nieokreślony po zakończeniu obecnie obowiązującej umowy;tytułem pomocniczym, gdyby miało okazać się, że należałoby uwzględnić wyłącznie jedną umowę zawartą w ramach Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii Europejskiej (WZIP), nakazanie zaoferowania skarżącemu przez Europol drugiej umowy na czas określony w ramach WZIP po zakończeniu obecnie obowiązującej umowy;obciążenie strony pozwanej całością kosztów postępowania.