Language of document : ECLI:EU:F:2015:129

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВТОРИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 септември 2015 година

Дело F‑46/15

John Clausen

срещу

Европейска комисия

„Доброволно уреждане на спора — Член 91, параграф 1 от Процедурния правилник — Спогодба между страните по почин на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Clausen иска по същество отмяна на решението от 27 май 2014 г. на началника на Бюрото за разплащания в Брюксел (Белгия) към общата здравноосигурителна схема на институциите на Европейския съюз, с което искането на жалбоподателя да му бъдат поети всички медицински разходи във връзка с оперативното отстраняване на катаракта на двете му очи, се отхвърля поради липсата на пряка връзка между тази хирургическа намеса и тежкото заболяване, от което страда жалбоподателят

Решение:      Заличава дело F‑46/15 от регистъра вследствие на постигнатата между г‑н Clausen и Европейската комисия спогодба. Г‑н Clausen и Европейската комисия понасят съдебните разноски съобразно условията на тази спогодба.

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Доброволно уреждане на спора пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 90, параграф 1 и член 91, параграф 1 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

(вж. т. 2—4)