Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 december 2015 – Van der Veen/Europol

(Zaak F-45/15)1

(Openbare dienst – Personeel van Europol – Tijdelijk functionaris – Besluit 2009/371/JAI – Weigering van Europol om een overeenkomst voor onbepaalde tijd te sluiten – Artikel 81 van het Reglement voor de procesvoering – Beroep kennelijk niet-ontvankelijk)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mark van der Veen (’s-Gravenhage, Nederland) (vertegenwoordiger: J.-J. Ghosez, advocaat)

Verwerende partij: Europese Politiedienst (vertegenwoordigers: D. Neumann, J. Arnould en C. Falmagne, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de verwerende partij om geen gevolg te geven aan verzoekers verzoek om hem een overeenkomst voor onbepaalde tijd te geven

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Van der Veen draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Politiedienst.

____________

1 PB C 190 van 8.6.2015, blz. 34.