Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 12. května 2016 – FS v. EHSV

(Věc F-50/15)1

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Článek 2 písm. c) PŘOZ – Dočasný zaměstnanec přijatý za účelem výkonu funkce vedoucího oddělení „ve skupině v rámci Evropského hospodářského a sociálního výboru“ – Článek 44 druhý pododstavec statutu – Postup do vyššího platového stupně provedený zpětně pro vypršení zkušební doby devíti měsíců – Obdobné použití na dočasné zaměstnance, kteří nejsou ratione temporis zohledněni v PŘOZ – Zkušební doba sui generis, o níž bylo rozhodnuto smluvně mimo případy uvedené v PŘOZ – Prodloužení smluvní zkušební doby – Nedostatečná kvalita výkonů v rámci výkonu funkce vedoucí oddělení – Přeřazení na pracovní místo mimo vedoucí pozice – Využití postupu do vyššího platového stupně stanoveného v čl. 44 druhém pododstavci služebního řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: FS (zástupci: L. Levi a A. Tymen, advokáti)

Žalovaný: Evropský hospodářský a sociální výbor (zástupci: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal a L. Camarena Januzec, zmocněnci, B. Wägenbaur, advokát)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí nepotvrdit žalobkyni v její funkci vedoucí oddělení, jakož i návrh na náhradu údajně utrpěné majetkové a nemajetkové újmy společně s úroky.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí předsedy Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května  2014 ve znění dodatku č. 2 k pracovní smlouvě FS, kterým orgán oprávněný k uzavírání smluv Evropského hospodářského a sociálního výboru nepotvrdil FS v její funkci vedoucí oddělení a přeřadil ji s účinností ke dni 9. dubna 2014 na pracovní místo mimo vedoucí pozice, se zrušuje.

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru se ukládá úhrada částky ve výši 2 000 eur ve prospěch FS jako náhrada nemajetkové újmy, kterou utrpěla.

Ve zbývající části se návrhová žádání na náhradu škody zamítají.

Evropský hospodářský a sociální výbor ponese vlastní náklady řízení a náklady vynaložené FS.

____________

1 Úř. věst. C 190, 8. 6. 2015, s. 37.