Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 12. maj 2016 – FS mod EØSU

(Sag F-50/15) 1

(Personalesag – midlertidig ansat – artikel 2, litra c), i tjenestemandsvedtægten – midlertidig ansat, der er ansat med henblik på at beklæde en stilling som kontorchef »for en gruppe i Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg« – vedtægtens artikel 44, stk. 2 – avancement til et højere løntrin tildelt med tilbagevirkende kraft efter en prøveperiode på ni måneder – analog anvendelse for midlertidig ansatte er i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte (AØA) ikke fastsat ratione temporis – kontraktbestemt sui generis-prøveperiode ikke omfattet af de situationer, der er omhandlet i AØA – forlængelse af den kontraktlige prøveperiode – kvaliteten af det udførte arbejde fundet utilstrækkelig i stillingen som kontorchef – overførsel til en stilling uden ledelsesansvar – muligt at avancere til et højere løntrin i henhold til vedtægtens artikel 44, stk. 2)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: FS (ved advokaterne L. Levi og A. Tymen)

Sagsøgt: Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ved K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal og L. Camarena Januzec, som befuldmægtigede, og advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om ikke at bekræfte sagsøgeren i dennes stilling som kontorchef og påstand om erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, der angiveligt er lidt.

Konklusion

Afgørelsen truffet af formanden for Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg den 25. maj 2014, som suppleret ved tillæg nr. 2 til FS’s ansættelseskontrakt, hvorved ansættelsesmyndigheden ved Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg ikke bekræftede sagsøgeren i dennes stilling som kontorchef, og med virkning fra den 9. april 2014 overførte denne til en stilling uden ledelsesansvar, annulleres.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg tilpligtes at yde FS en erstatning på 2 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, hun har lidt.

I øvrigt forkastes erstatningspåstandene.

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg bærer sine egne omkostninger og betaler de af FS afholdte omkostninger.

____________

1 EUT C 190 af 8.6.2015, s. 37.