Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2016. gada 12. maija spriedums – FS/EESK

(lieta F-50/15) 1

Civildienests – Pagaidu darbinieki – PDNK 2. panta c) punkts – Pagaidu darbinieks, kas pieņemts, lai veiktu nodaļas vadītāja amata pienākumus “Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas grupā” – Civildienesta noteikumu 44. panta otrā daļa – Izvirzīšana augstākam līmenim ar atpakaļejošu spēku pēc deviņu mēnešu pārbaudes laika beigām – Piemērošana pēc analoģijas pagaidu darbiniekiem, kas ratione temporis nav paredzēta PDNK – Sui generis pārbaudes laiks, par ko ir vienošanās līgumā, ārpus PDNK paredzētajiem gadījumiem – Līgumā paredzētā pārbaudes laika pagarināšana – Nodaļas vadītāja amata pienākumu veikšanas nepietiekamas kvalitātes atzīšana – Pārcelšana cita līmeņa amatā – Civildienesta noteikumu 44. panta otrajā daļā paredzētās pārcelšanas augstākā līmenī izmantošana

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: FS (pārstāvji – L. Levi un A. Tymen, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (pārstāvji – K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal un L. Camarena Januzec, pārstāvji, B. Wägenbaur, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu neapstiprināt prasītāju nodaļas vadītājas amatā un prasība atlīdzināt apgalvotos materiālos zaudējumus, kā arī morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas priekšsēdētāja 2014. gada 25. maija lēmumu, kas papildināts ar FS darba līguma pielikumu Nr. 2, ar ko Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas iestāde, kas pilnvarota slēgt darba līgumus, viņu neapstiprināja nodaļas vadītājas amatā un ar 2014. gada 9. aprīli pārcēla darbā citā līmenī;

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja izmaksā FS summu EUR 2000 apmērā kā kompensāciju par nodarīto morālo kaitējumu;

prasījumus saistībā ar atlīdzību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja sedz savus, kā arī atlīdzina FS tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 190, 8.6.2015., 37. lpp.