Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 12 maja 2016 r. – FS / EKES

(Sprawa F-50/15)1

[Służba publiczna – Personel tymczasowy – Artykuł 2 lit. c) WZIP – Członek personelu tymczasowego zatrudniony do pełnienia obowiązków kierownika wydziału „przy grupie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego” – Artykuł 44 akapit drugi regulaminu pracowniczego – Przeniesienie o stopień wyżej z mocą wsteczną po dziewięciomiesięcznym okresie próbnym – Zastosowanie odpowiednio do personelu tymczasowego nieprzewidziane ratione temporis w WZIP – Okres próbny sui generis wynikający z postanowień umownych w przypadku nieprzewidzianym we WZIP – Przedłużenie umownego okresu próbnego – Wyniki pracy przy pełnieniu obowiązków kierownika wydziału uznane za niewystarczające pod względem jakościowym – Przeniesienie na stanowisko niebędące stanowiskiem kierowniczym – Przyznanie przeniesienia o stopień wyżej określone w art. 44 akapit drugi regulaminu pracowniczego]

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: FS (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Tymen)

Strona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: K. Gambino, X. Chamodraka, M. Pascua Mateo, A. Carvajal i L. Camarena Januzec, pełnomocnicy, adwokat B. Wägenbaur)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o braku zatwierdzenia nominacji skarżącej na stanowisko kierownika wydziału oraz żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną szkodę majątkową i krzywdę.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji prezesa Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 25 maja 2014 r., uzupełnionej a drodze aneksu nr 2 do umowy zatrudnienia FS, w której organ upoważniony do zawierania umów Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego nie zatwierdził jej nominacji na stanowisko kierownika wydziału i przeniósł ją z dniem 9 kwietnia 2014 r. na stanowisko niebędące stanowiskiem kierowniczym.

Zasądza się od Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego zadośćuczynienie na rzecz FS w kwocie 2 000 EUR tytułem doznanej przez nią krzywdy.

W pozostałym zakresie żądanie odszkodowania zostaje oddalone.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez FS.

____________

1 Dz.U. C 190 z 8.6.2015, s. 37