Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 19. júna 2019 – adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Vyobrazenie troch paralelných pruhov)

(vec T-307/17)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Konanie o vyhlásenie neplatnosti – Obrazová ochranná známka Európskej únie zobrazujúca tri paralelné pruhy – Absolútny dôvod neplatnosti – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti nadobudnutej používaním – Článok 7 ods. 3 a článok 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 7 ods. 3 a článok 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/1001] – Podoba používania, ktorú nemožno zohľadniť – Podoba, ktorá sa nezanedbateľnými zmenami líši od podoby, v ktorej bola ochranná známka zapísaná – Obrátenie schémy farieb“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: adidas AG (Herzogenaurach, Nemecko) (v zastúpení: I. Fowler a I. Junkar, solicitors)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: M. Rajh a H. O'Neill, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania pred odvolacím senátom EUIPO a vedľajší účastník v konaní pred Všeobecným súdom: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgicko) (v zastúpení: J. Løje, avocat)

Predmet veci

Žaloba podaná proti rozhodnutiu druhého odvolacieho senátu EUIPO zo 7. marca 2017 (vec R 1515/2016-2) týkajúcemu sa konania o vyhlásenie neplatnosti medzi spoločnosťami Shoe Branding Europe a adidas

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

Spoločnosť adidas AG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) a Shoe Branding Europe BVBA.

Marques znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 231, 17.7.2017.